Minggu, 28 Oktober 2012

Kawruh Basa Jawi: TANGGAP WACANA.

TANGGAP WACANA. Tanggap wacana utawi pidato, inggih punika ngendika ing sangajengipun tiyang akathah, kanthi pikajengan ingkang alelan dhes... thumbnail 1 summary
TANGGAP WACANA.
Tanggap wacana utawi pidato, inggih punika ngendika ing sangajengipun tiyang akathah, kanthi pikajengan ingkang alelan dhesan wewaton gumathok. Miturut pikajengipun, tanggap wacana   punika saged kapilah- pilahaken kados ing ngandhap   pu nika : a. Hatur uninga ( Wara- wara ) : inggih punika, caos pangertosan dhumateng tiyang   akathah, ngengingi prekawis ingkang kedah dipun ma-ngertosi dening tiyang kathah.
b.  Sambutan : Inggih punika tanggap wacana wo nten ing pawiwahan utawi parepatan resmi, pengetan dinten ageng, ingkang sipatipun hanggu nggung utawi caos panglipur tuwin pramayogi.
c.  Atur panuwun sarta pambagya harja : Inggih punika, atur saking tiyang ingkang hamengku karsa, utawi ingkang rumaos dipUn sengkuyung kabetahanipun dening tiyang akathah.
d.  Nggigah krenteging manah tiyang kathah : inggih punika, tanggap wacana ingkang isinipun ngajak dhumateng ingkang midhangetaken ( tiyang kathah ), supados tuwuh kapitadosanipun dhumateng rantaman- rantaman ( program ) ingkang kaaturaken, sarta kanthi lila- legawa kersa nindakaken punapa ingkang dados pikajengipun pamicara.
Nalika hangaturaken tanggap wacana, sadaya sikep, solah bawa, kedah trapsila, sarta kanthi basa ingkang leres, saha gam-pil dipun suraos dening ingkang midhangetaken kanthi gambla. ng.   Sasaged- saged ngewrat sadaya ingkang dipun pikajengaken, saengga mboten ndamel jeleh dhumateng ingkang midhangeta -ken.

Tidak ada komentar

Poskan Komentar